ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ELNÖK
Kardosné Gyurkó Katalin

CÍM
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 8.

EMAIL
ertederd@gmail.com

I. Bevezetés
Az Érted Családbarát Városért Egyesület (székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 8.; nyilvántartási szám: 13-02-0007863; továbbiakban: Egyesület, Adatkezelő) elkötelezett a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályainak való megfelelés iránt, ezért a
Társaság személyes adatok kezelésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást adja.

A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse – többek között –, hogy az Adatkezelő az érintettek személyes adatait milyen célból, meddig, milyen jogalappal és hogyan
kezeli, valamint, hogy az adatkezelések vonatkozásában az érintetteknek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségeik vannak.
Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve észrevétel felmerül, úgy a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken az Adatkezelőhöz lehet fordulni.

II. Alapfogalmak

Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a Tájékoztatóban előforduló legfontosabb fogalmak:
1. Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti az Érintettről.
2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása.
3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza. Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában az Érted Családbarát Városért Egyesület minősül adatkezelőnek.
4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
5. Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy.
6. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miska
u. 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).
7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
8. Weboldal: https://lucsano.wixsite.com/erted, melyet az Adatkezelő üzemeltet.

III. Az Adatkezelő és képviselője

1. Adatkezelő:
Cégnév: Érted Családbarát Városért Egyesület
Székhely és levelezési cím: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 8.
Nyilvántartási szám: 13-02-0007863 (Budapest Környéki Törvényszék)
E-mail: ertederd@gmail.com
2. Adatkezelő képviselője:
Név: Kardosné Gyurkó Katalin, Takács Éva, Gasparik Gábor
Elérhetőség: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 8.

IV. Adatkezelések


Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok az esetkörök, adatkezelési célok, amelyek során a gyakorlatban
személyes adatok kezelése történik.
1./ Szerződések, megállapodások
– Adatkezelés célja: szerződés megkötése és teljesítése.
– Kezelt adatok köre: ha a szerződő fél jogi személy, akkor a jogi személy képviseletében eljáró személy neve, tisztsége, aláírása; ha a szerződő fél természetes személy (pl. egyéni vállalkozó), akkor a neve, nyilvántartási száma, lakcíme, adószáma, aláírása; bankszámlaszám (amennyiben kifizetést kell felé teljesíteni).
Adatszolgáltatás elmaradásának a lehetséges következménye: a szerződés megkötéséhez szükséges adatok megadása hiányában a felek között nem jön létre szerződés.
– Érintett: szerződő fél.
– Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].
– Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (továbbiakban: Számviteli tv.)
szerinti 8 év, de minimum a szerződés megszűnését/ teljesülését követő 5 év (~ Ptk. szerinti
elévülési idő).
2./ Megállapodások kapcsolattartóival kapcsolatos adatkezelés
– Adatkezelés célja: szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartás.
– Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás/ pozíció.
– Érintett: szerződő fél kapcsolattartója.
– Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. [Az Adatkezelő jogos érdeke a megállapodások hatékony teljesítése, a működés folyamatos fenntartása, melyhez kapcsolódik az Adatkezelő gazdasági érdeke.]
– Adatkezelés időtartama: a megállapodásokra vonatkozó szabályok irányadóak, tekintettel arra, hogy a kapcsolattartói adatok a megállapodások részét képezik, attól nem elválaszthatóak.
3./ Számlákkal kapcsolatos adatkezelés
– Adatkezelés célja: számla kiállítása, kifizetés hátterének biztosítása, jogi kötelezettség teljesítése.
– Kezelt adatok köre: név, lakcím, adószám.
Adatszolgáltatás elmaradásának a lehetséges következménye: az Adatkezelő nem tud számlát
kiállítani, nem tudja teljesíteni a jogszabályban előírtakat.
– Érintett: szerződő fél.
– Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] – a Számviteli
törvény és az Áfa törvény alapján.
– Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokat az Számviteli törvény 169. § (2) bek. szerint 8
évig kell tárolni.
5./ Programok (rendezvény, oktatás, workshop, lakossági fórum stb.)
– Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által szervezett programok lebonyolítása, a résztvevők
nyilvántartása, jelenléti ív vezetése. – Kezelt adatok köre: név, e-mail, illetve az adott program lebonyolításától függően kért személyes
adatok.
– Érintett: rendezvényen résztvevő.
– Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
(A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.) Amennyiben az érintett kiskorúnak minősül, a hozzájárulást törvényes képviselője adja meg.
– Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a
cél megvalósulásáig kezeli.
– Közös adatkezelés: FIDESZ, KDNP, Nemzeti Fórum Egyesület – a 2024-es önkormányzati választási kampány időszakban szervezett, választási kampány programok, kampány tevékenység kapcsán.
6./ Fotó, videó – rendezvényeken
6/A Felvétel készítése:
– Adatkezelés célja: fénykép és videófelvételek készítése, rendezvények képekkel történő dokumentálása.
– Kezelt adatok köre: képmás, mozgókép, felvétel.
– Érintett: az eseményen résztvevők.
– Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)], (az Adatkezelő jogos érdeke az Adatkezelő tevékenységének nyomon követése, dokumentálása, az Adatkezelő és tevékenységének, rendezvényeinek népszerűsítése, ezáltal az Egyesület hosszútávú és folyamatos
működtetése);
– Adatkezelés időtartama: közzétett felvétel esetén legfeljebb a weboldal vagy az adott közösségi oldal működéséig, egyébként 5 évig.
– Közös adatkezelés: FIDESZ, KDNP, Nemzeti Fórum Egyesület – a 2024-es önkormányzati választási kampány időszakban szervezett, választási kampány programok, kampány tevékenység kapcsán.
6/B Felvétel közzététele:
– Adatkezelés célja: fénykép és videófelvételek felhasználása, közzététele az Adatkezelő weboldalán és közösségi média oldalain, az Adatkezelő népszerűsítése.
– Kezelt adatok köre: képmás, mozgókép, felvétel.
– Érintett: az eseményen résztvevők.
– Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)], (az Adatkezelő jogos érdeke az Adatkezelő és tevékenységének, rendezvényeinek népszerűsítése, ezáltal az Egyesület hosszútávú és folyamatos működtetése);
– Adatkezelés időtartama: legfeljebb a weboldal vagy az adott közösségi oldal működéséig.
– Közös adatkezelés: FIDESZ, KDNP, Nemzeti Fórum Egyesület – a 2024-es önkormányzati választási kampány időszakban szervezett, választási kampány programok, kampány tevékenység kapcsán.
7./ Pályázat
– Adatkezelés célja: pályázatra jelentkezés, pályázat lebonyolítása.
– Kezelt adatok köre: név, lakcím, életkor, osztály, e-mail cím, illetve az adott pályázati kiírástól függően kért személyes adatok.
– Érintett: pályázó személy.
– Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
(A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.)
Amennyiben az érintett kiskorúnak minősül, a hozzájárulást törvényes képviselője adja meg.
– Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a pályázat lezártát követő 1 hónapig kezeli.
8./ Hírlevél, direkt marketing- Adatkezelés célja: Az Adatkezelő – feliratkozás esetén – marketing céllal, az Adatkezelő és szolgáltatásai, tevékenységei, rendezvényei népszerűsítése és megismertetése céljából hírlevelet
küld e-mailben vagy postai úton az érintett részére, továbbá telefonon keresztül is megkeresheti.
– Kezelt adatok köre: név, illetve feliratkozástól függően lakcím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tud marketing megkeresést küldeni az érintett részére.
– Érintett: hírlevélre feliratkozó személy.
– Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja az Adatkezelő részére küldött e-mailben, postai levélben vagy e-mailes küldés esetén a hírlevél alján található leiratkozás linkre történő kattintással.
(A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.)
– Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
– Közös adatkezelés: FIDESZ, KDNP, Nemzeti Fórum Egyesület – a 2024-es önkormányzati választási kampány időszakban szervezett, választási kampány programok, kampány tevékenység kapcsán.
9./ Kapcsolatfelvétel
– Adatkezelés célja: lehetőség van arra, hogy az érintettek felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelő munkatársaival e-mailben, telefonon. A cél tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás.
– Kezelt adatok köre: név, üzenet tartalma, e-mail cím, telefonszám.
– Érintett: kapcsolatfelvételt kezdeményező személy.
– Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
(A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.)
– Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
10./ Önkéntesek
– Adatkezelés célja: önkéntesekkel való kapcsolattartás, az Adatkezelő céljainak támogatásában közreműködés, az Adatkezelő tevékenységeinek (pl. aláírásgyűjtés, rendezvények) lebonyolításában való közreműködés és részvétel.
– Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
– Érintett: önkéntes.
– Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
(A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.)
– Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
11./ Kérdőívezés
– Adatkezelés célja: a 2024-es választási kampány sikerességének elősegítése, vélemények begyűjtése és feldolgozása.
– Kezelt adatok köre: név.
– Érintett: kérdőívezésben résztvevő személy.
– Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
(A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.)
– Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, de legkésőbb a választások lezárultáig.
– Közös adatkezelés: FIDESZ, KDNP, Nemzeti Fórum Egyesület.
12./ Jelölt ajánlás
– Adatkezelés célja: a 2024-es önkormányzati választások kapcsán Ve. 122-123. § szerinti ajánlások
gyűjtése.
– Kezelt adatok köre: név, személyi azonosító, lakcím, aláírás.

– Érintett: aláíró/ ajánló személy.
– Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] – 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.).
– Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a Ve. 124. § alapján a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.
– Közös adatkezelés: FIDESZ, KDNP, Nemzeti Fórum Egyesület.

13./ Közösségi oldalak
– Adatkezelés célja: Az Adatkezelő közösségi média oldalain (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube) keresztül az érintettek részére tájékoztatást nyújt az Adatkezelő működésével, szoláltatásaival, termékeivel, eseményeivel, programjaival kapcsolatban, továbbá a közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés célja az Adatkezelő és szolgáltatásainak népszerűsítése. Az oldalakon az érintetteknek lehetőségük van az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban
kommentelni, véleményüket kifejezni, stb.
– Kezelt adatok köre: név, komment, követés, üzenet, értékelés.
– Érintett: oldallal kapcsolatban aktivitást végző személy.
– Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
(A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.)
– Adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére történő törlésig, de legkésőbb az oldal működéséig.
A közösségi média oldalak üzemeltetői alapvetően önálló adatkezelőként végeznek adatkezeléseket saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint, míg néhány esetben az Adatkezelővel közös adatkezelés történik.
A Facebook és Instagram adatkezelője a Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Írország).
A YouTube a Google része, és a Google adatvédelmi irányelvei és alapelvei vonatkoznak rá.
A LinkedIn adatkezelését a LinkedIn Corporation (jogi részleg címe: 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA) végzi.

A közösségi oldalak adatkezelési tájékoztatói az alábbi linkeken érhetőek el:
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
A közösségi oldalak sütiket alkalmaznak, mellyel kapcsolatban a közösségi szolgáltató weboldalán érhető el bővebb tájékoztatás.
Az Érintett által közzétenni kívánt adatok (név, fénykép, komment, értékelés) tekintetében a jogait közvetlenül a közösségi oldal adatkezelője felé tudja gyakorolni vagy az Adatkezelőhöz fordulhat.
A Meta termékek használata során megvalósított statisztikai célú adatkezelés az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Írország) közös adatkezelése. Az Oldalelemzésekről a következő link alatt érhető el részletes tájékoztatás:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
A LinkedIn a vállalati profilra vonatkozóan anonimizált statisztikai adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére a LinkedIn-oldala felhasználóiról és látogatóiról. Ezek összesített statisztikák, amelyek bizonyos tevékenységek esetén keletkeznek és amelyeket a LinkedIn rögzít, amikor a felhasználók és a látogatók kapcsolatba kerülnek a vállalati oldallal és tartalmakkal.

14./ Sütik

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő Honlapja sütiket használ. A Honlapra történő látogatással a Honlap automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről (vagy egyéb eszközéről, pl. laptop, tablet, okostelefon stb.), illetve azon „sütiket” (cookie) helyezhet el.

A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, – többek között – információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére, vagy például bizonyos sütik a honlap üzemeltetése és működőképessége szempontjából szükségesek. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. A cookie-k nem használhatók programok elindítására vagy arra, hogy vírusokat telepítsenek az Ön számítógépére.
A weboldal működéséhez szükséges sütik kapcsán a személyes adatokat az Adatkezelő a jogos érdeke alapján, míg a marketing célú, statisztikai és egyéb célú sütik kapcsán a weboldalra látogató személy hozzájárulása alapján kezeli.
Sütik beállításai böngészőkben: A böngésző úgy is beállítható, hogy a sütik csak az Ön beleegyezésével hozhatók létre vagy utasíthatók el általánosan. A sütik nélkül azonban a weboldal egyes tartományai korlátozottan vagy egyáltalán nem használhatók. A sütik alkalmazását beállíthatja a böngészőkben az alábbiak szerint:
– Internet Explorer: (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies)
– Firefox: (https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett sutik-torlese-szamito)
– Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu/)
– Safari: (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

V. Adatfeldolgozók, címzettek


Az Adatkezelő részére az Abszolút Abakusz Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-761401; székhely: 1108 Budapest, Harmat u. 188. Fsz. 2. ajtó; képviseletében eljár: Zsólya Tibor vezető tisztségviselő) adatfeldolgozóként könyvelési szolgáltatást nyújt.

VI. Jogérvényesítés és jogorvoslat


Érintetti jogok gyakorlásának szabályai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatás kéréstől számított egy hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, kérheti a személyazonosság megerősítéséhez szükséges további információk benyújtását is.

1. Kommunikáció az Adatkezelővel:

Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: ertederd@gmail.com; székhelye és levelezési címe: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 8.

2. Hozzáférési jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben. A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen
az alábbiakra terjedhetnek ki:
a) a kezelt személyes adatok forrása,
b) az adatkezelés célja és jogalapja,
c) a kezelt személyes adatok köre,
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köre,
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
f) az érintettet az Info tv. és a GDPR alapján megillető jogok (azaz kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
g) automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye,
h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

3. Helyesbítés:

Az Érintett köteles a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt írásban értesíteni. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem
felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

4. Adattörlés:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
d) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5. Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.

a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.
6. Tiltakozás adatkezelés ellen:
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7. Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.
8. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése:
Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.
Hatóság elérhetőségei: cím: 1055 Budapest, Falk Miska u. 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400.
9. Bíróság előtti jogérvényesítés:
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.
10. Kártérítés:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az adatvédelmi jogszabályokat sértő adatkezelés okozott. Az Adatkezelőmentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
VII. Adatbiztonság
Gondoskodunk az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megtesszük a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés) rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).
VIII. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa, az Adatkezelő mindig a hatályos Tájékoztatót teszi közzé.
A Tájékoztatóra a magyar jog és a GDPR szabályai alkalmazandók. Budapest, 2024.04.20.  Érted Családbarát Városért Egyesület

Melléklet:
1. sz.: Adatkezelési alapelvek

1. sz. Melléklet – Adatkezelési alapelvek
Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek azok az adatkezelési alapelvek, amelyek az Adatkezelő által végzett adatkezelések során betartásra kerülnek.
1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólag jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett
számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos szövegét ingyenesen és folyamatosan megismerhetővé teszi az Érintettek számára azáltal, hogy közzéteszi weboldalán. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban foglalt célok szerint kezeli és adatkezelési tevékenysége során a jelen Tájékoztatónak, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.
Az Adatkezelő által végzett valamennyi adatkezelés jogszerű, az adatkezelésekhez megfelelő jogalappal rendelkezik.
2. Célhoz kötöttség:
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag jelen Tájékoztatóban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. A jelen dokumentumban az Adatkezelő az egyes adatkezelési célokról külön-külön tájékoztatást nyújt az V. fejezetben.
3. Korlátozott tárolhatóság:
Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
4. Adattakarékosság:
Az Adatkezelő az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan kizárólag a szükséges és releváns személyes adatokat kezeli. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek az egyes adatkezelési célokhoz szükségesnek mutatkoznak, illetve amelyeket jogszabály előír.
5. Pontosság:
Az Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési célok tekintetében a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. Személyes adatok változása esetén az érintett is jogosult a változást bejelenteni az Adatkezelő felé annak érdekében, hogy az Adatkezelő mindig az aktuális adatokat kezelhesse.
6. Adatvédelem elve/ integritás és bizalmas jelleg:
Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és szervezési intézkedést, melyek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet. Az adatbiztonsági szabályok külön fejezetben kerülnek részletezésre.
7. Elszámoltathatóság:
Az Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért és képes e megfelelés igazolására.

Scroll to Top